Ruszają wypłaty dodatku węglowego

Opublikowano: 11 października, 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej rozpoczyna wypłatę pieniędzy w ramach tzw. dodatku węglowego. Do tej pory (11.10.2022 r.)  do urzędu wpłynęło 1419  wniosków na dodatek węglowy. Wypłaty potrwają do końca grudnia 2022 roku.

17 września br. Prezydent RP podpisał kolejną ustawę wprowadzającą dodatki do źródeł ciepła zasilanych innym niż węgiel paliwem tj. pelletem, drewnem kawałkowym czy innym rodzajem biomasy. Jednocześnie ustawa ta wprowadza zmiany w ustawie dotyczącej dodatku węglowego:

  • wydłużony został termin na rozpatrzenie i wypłatę dodatku węglowego (2 miesiące);
  • w przypadku gdy pod jednym adresem jest więcej niż jedno gospodarstwo domowe, to przysługuje tylko i wyłącznie jeden dodatek.
  • gdy wniosek złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego zamieszkującego pod tym samym adresem, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostają bez rozpatrzenia.
  • wnioski osób, którzy złożyli deklarację CEEB po 11 sierpnia, będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Informujemy również, że ustawa wprowadza dodatek jednorazowy dla gospodarstw ogrzewających się za pomocą pelletu, oleju opałowego, gazu LPG oraz drewna. Podstawą do wypłacenia w/w dodatku jest wpis do CEEB.

Dodatek wynosi:

  • 3000zł w przypadku gdy głównym źródłem  ogrzewania jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1000zł w przypadku gdy główne źródło ciepła stanowi drewno kawałkowe;
  • 2000zł w przypadku gdy źródło ogrzewania stanowi kocioł na olej opałowy;
  • 500zł w przypadku ogrzewania za pomocą LPG.

UWAGA! Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta bierze pod uwagę m.in. informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

menu-circlecross-circle