Sesja - 27.10.2022 r.

Opublikowano: 24 października, 2022

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 27 października 2022 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja na temat działań firmy Nexera na terenie Gminy Złota.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy w Złotej za 2021 rok.
7. Informacja Wójta Gminy Złota z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników, kierowników jednostek organizacyjnych za 2021 rok.
8. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy, pracowników, kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2021 rok przeprowadzonej przez naczelnika Urzędu Skarbowego w Pińczowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych teren Gminy Złota.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia Partnerstwa Ponidzie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok .
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie likwidacji Filii w Pełczyskach - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Wolne wnioski.
19. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad.

Transmisja obrad:
https://transmisjaobrad.info/channels/95/gmina-zlota

menu-circlecross-circle