Sesja Rady Gminy - porządek obrad

Opublikowano: 23 stycznia, 2023

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 27 stycznia 2023 r. o godz. 14-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Złota w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Złotej w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej poprzez likwidację Szkoły Filialnej im. Jana Jasińskiego w Miernowie o stopniu organizacyjnym klas I-III z oddziałem przedszkolnym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Złotej w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Chrobrzu o stopniu organizacyjnym klas I-III z oddziałem przedszkolnym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych teren Gminy Złota.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie obrad.
menu-circlecross-circle