Sesja Rady Gminy - porządek obrad

Opublikowano: 2 grudnia, 2020

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 02 grudnia 2020 r.  o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Złota.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu działania i zasad uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora w Gminie Złota.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2020-2031.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Gminy

Adam   Wypych

menu-circlecross-circle