Uprawa maku i konopi włóknistych w 2022 roku

Opublikowano: 19 października, 2021

W związku z rozpoczęciem prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego informacji o planowanej uprawie w/w roślin na obszarze danej gminy. Wobec powyższego proszę zainteresowane podmioty o  zgłaszanie do Urzędu Gminy Złota w terminie do dnia 10 listopada  2021 r. informacji o planowanych uprawach maku lub konopi włóknistych na terenie gminy Złota.

W powyższym zgłoszeniu należy podać:
– imię i nazwisko/nazwę podmiotu zgłaszającego,
– miejsce zamieszkania/adres siedziby zgłaszającego,
– dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail,
– wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),
– lokalizacja uprawy – nr działki ewid. i obręb, zgodnie z danymi Ewidencji Gruntów i  Budynków,
– powierzchnia uprawy w ha.

UWAGA: zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę..

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79,  28- 425 Złota  tel. (41) 3561601 wew.18.

menu-circlecross-circle