Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota , przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Opublikowano: 29 marca, 2023
Lp Nr

działki

Pow. dz. ha. Nr dok. własności Położenie

działki

Opis

nieruchom.

Przeznacz.

nieruchom

Rodzaj

zabudowy

Czynsz roczny

w zł

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1.

 

 

673

689/1

739/1

739/2

816/3

0,10

0,36

0,33

0,28

0,3005

D 4962/91

GPV-7413

 

Nieprowice Łąki, pastwiska trwałe

 

Na cele rolnicze niezabudowana  

200

Termin wnoszenia czynszu : do 30 listopada każdego roku umowy.

Warunki zmiany wysokości czynszu: stawki czynszu mogą ulec podwyższeniu nie częściej niż raz w roku zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Złota w sprawie aktualizacji stawek opłat.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy Złota w okresie od dnia 29.03.2023 r. do dnia 20.04.2023 r., a informacja o wywieszeniu wykazu jest podana po publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej , na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, a także na stronach internetowych urzędu.

menu-circlecross-circle