Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Złota

Opublikowano: 28 września, 2021

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 30 września 2021 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Busku- Zdroju dotycząca ochotniczych form pełnienia służby wojskowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota dotychczasowym dzierżawcom.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej do prowadzenia postępowań wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 9. Informacja o funkcjonowaniu i przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Złota na rok szkolny 2021/2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/211/2014 Rady Gminy Złota z dnia 25 września 2014 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Złota.
 12. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2021-2031.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski.
 3. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad.

Transmisja na żywo z Sesji pod adresem:
https://transmisjaobrad.info/channels/95/gmina-zlota

menu-circlecross-circle