Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Złota

Opublikowano: 5 sierpnia, 2021

11.08.2021 o godzinie 08:00 w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej odbędzie się Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Złota.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Złota.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złota.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2021.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2021-2031.
  8. Zamknięcie obrad.
menu-circlecross-circle