Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Opublikowano: 6 lipca, 2020

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 15 lipca 2020 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Debata nad „Raportem o stanie Gminy Złota za 2019r.”
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota wotum zaufania.
7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019r. i sprawozdania finansowego gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
8. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2019 r.
9. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 r.
10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 r
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały absolutoryjnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za 2019 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2020-2031.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Wypych

menu-circlecross-circle