Sesja Rady Gminy Złota - zaproszenie

Opublikowano: 22 listopada, 2021

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 24 listopada 2021 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota na służebność gruntową na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Złota.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta Gminy Złota.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy w Złotej za 2020 rok.
9. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy, pracowników, kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2020 rok przeprowadzonej przez naczelnika Urzędu Skarbowego w Pińczowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
15. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Złota na lata 2021-2031.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Wolne wnioski.
18. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad.

Transmisja dostępna będzie pod adresem:
https://transmisjaobrad.info/channels/95/gmina-zlota

menu-circlecross-circle