Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej

ul. Sienkiewicza 79,
28-425 Złota,
pokój nr 2A, 5 i 6

NIP: 662-152-72-50
REGON: 290419091

Kierownik: Agnieszka Gil

Telefon: 41 356 16 33:

-wew. 22 (kierownik),
- wew. 21 (pracownik socjalny),
- wew. 27 (500+, dobry start, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek
Godz. 7:30 - 15:30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Złota utworzoną w celu realizowania zadań własnych i zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i innych wynikających z ustaw.

Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

ZADANIA WŁASNE GOPS
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
- udzielania schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawianym;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;
- opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem;
- pomoc rzeczowa;
- praca socjalna;
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- dożywianie dzieci;
- sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- sporządzanie sprawozdawczości.

ZADANIA ZLECONE GOPS
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym także specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

- prowadzenie i zapewnienie miejsca w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
- realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł.
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł.

Przy jednoczesnym spełnieniu co najmniej jednej z okoliczności:

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. bezrobocia,
 5. niepełnosprawności,
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 7. przemocy w rodzinie,
  7a – potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. alkoholizmu lub narkomanii,
 14. zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej,
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej
BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA SENIORÓW „BEZPIECZNA POLSKA”
Umowa podpisana
Szukamy domu dla małych kotków
Podziękowano za pracę na rzecz Rady
Radni obradowali
menu-circlecross-circle