Obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych

Opublikowano: 15 listopada, 2023

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Urząd Gminy Złota informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn.zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Złota o wypełnienie ankiety o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba), przydomowej oczyszczalni ścieków lub jego braku i dostarczenie do urzędu niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do dnia 29 grudnia 2023 r., osobiście, za pośrednictwem sołtysa lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy w Złotej, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota bądź mailowo: e-mail: ug@gminazlota.pl

Druki zgłoszeń będą dostępne u sołtysów, w Urzędzie Gminy Złota jak również można je pobrać tutaj: ankieta_zbiorniki_bezodplywowe_i_pos

W przypadku niezłożenia ankiety urząd będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadania zbiornika na nieczystości płynne. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Wypełnione przez Państwa ankiety pozwolą na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dadzą obraz potrzeb budowy ewentualnych nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na najbliższe lata.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Ponadto informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłoczne.

Wykaz Przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Złota:

L.P. Nazwa Przedsiębiorcy Adres siedziby NIP
1 Nida Media Sp. z o.o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów;

tel. 693 295 394

7262464282
2 P.P.U.H. „PAWEŁ” Paweł Mistecki Węchadłów 136, 28-411 Michałów; tel. 604 066 217 6621583745
3 P.H.U. OMEGA Piotr Wieniecki ul. Kazimierza Wielkiego 20, 28-400 Pińczów; tel. 793 538 354 6621100103
4 WC Serwis Polska  Sp. z o.o. ul. Szybowa 20E 41-808 Zabrze; tel. 801 133 088 6482730408
menu-circlecross-circle