Jak założyć własną firmę

Opublikowano: 7 lipca, 2019

Krok po kroku do własnej działalności gospodarczej

CEIDG

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku "O Swobodzie Działalności Gospodarczej" (Dz.U. nr 173 poz 1807) reguluje prowadzenie działalności gospodarczej i zasady jej ewidencjonowania.

Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1. Jest to pierwszy dokument, z jakim spotyka się osoba zakładająca działalność gospodarczą. Wniosek można wypełnić elektronicznie na stronie CEIDG1.

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Dokonać rejestracji można również w każdym urzędzie gminy lub miasta. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie jest wydruk tego wniosku ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jeżeli dany przedsiębiorca nie pamięta swojego numeru NIP, to powinien złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz NIP-5 w celu otrzymania zaświadczenia o nadaniu NIP. Złożenie wniosku CEIDG-1 jest równoznaczne ze złożeniem wniosku RG-1 o nadanie numeru statystycznego REGON, oraz zgłoszeniem do US (zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne osoby prowadzącej działalność gospodarczą) i ZUS (zgłoszenie płatnika składek).

Rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wolna od opłat.

Pieczątka

Do założenia konta w banku konieczna jest pieczątka na której powinna widnieć:

Pełna nazwa firmy,
Adres firmy,
Numer REGON.
Konto bankowe

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 EUR bez względu na liczbę płatności. Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy za pomocą wysłania formularza aktualizacyjnego CEIDG-1.

Założenie konta firmowego trwa przeważnie jeden dzień.
Numer rachunku podajemy do Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u.

Urząd Skarbowy

Obecnie zgłoszenie do Urzędu Skarbowego wraz z wyborem formy opodatkowania następuje w oparciu o zgłoszenie w ramach CEIDG-1 - i składane jest drogą internetową. Gdy przedsiębiorca chce być płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT należy złożyć druk VAT-R. Za rejestrację VAT pobierana jest opłata.

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym:
- karta podatkowa
- ryczałt ewidencjonowany
- księga przychodów i rozchodów (zasady ogólne)
- podatek liniowy

Urząd Skarbowy potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5).

ZUS

Zgłoszenie do ZUS następuje w oparciu o wniosek CEIDG-1. Należy jednak zgłosić pracowników i osoby współpracujące do ubezpieczenia w terminie 7 dni od ich przyjęcia do pracy.

ZGŁOSZENIE PŁATNIKA:
Przedsiębiorcy indywidualni- ZFA
Wspólnicy spółki cywilnej- ZFA

ZGŁOSZENIE UBEZPIECZONEGO:
Przedsiębiorcy indywidualni- ZUA – do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, albo ZZA – tylko do ubezpieczenia zdrowotnego
Wspólnicy spółki cywilnej- ZUA – do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, albo ZZA – tylko do ubezpieczenia zdrowotnego

ZGŁOSZENIE PRACOWNIKÓW:
Przedsiębiorcy indywidualni- ZUA do płatnika – osoby fizycznej zgłoszonej na druku ZFA
Wspólnicy spółki cywilnej- ZUA do płatnika – spółki cywilnej zgłoszonej
na druku ZPA

Składać można tylko oryginalne formularze pobrane w placówce ZUS lub formularze wydrukowane z programu Płatnik (program bezpłatny, dostępny w placówkach ZUS i na stronie www.zus.pl).


Zachęcamy wszystkich nowopowstałych przedsiębiorców do zapoznania się z poradnikiem opracowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest zbiorem wielu odpowiedzi na pytania dotyczące poprowadzenia działalności gospodarczej i skróceniem drogi do pozyskania wiedzy niezbędnej, aby rozpocząć działalność i ją rozwijać.

"Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą" - poradnik dla nowo powstałych firm.


Kontakt  w Urzędzie Gminy Złota
dla Przedsiębiorców:
41 356 16 33 wew. 16

menu-circlecross-circle