Stawki opłat

Opublikowano: 23 kwietnia, 2020

Od 1 styczna 2020 roku na terenie Gminy Złota obowiązują następujące stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wyciąg z UCHWAŁY NR XIII/100/2019 RADY GMINY ZŁOTA z dnia 2 grudnia 2019 r.

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących wysokościach:
a) gospodarstwo domowe 1 osobowe – 12,00 zł
b) gospodarstwo domowe 2 osobowe – 24,00 zł
c) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 36,00 zł
d) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 48,00 zł
e) gospodarstwo domowe 5 osobowe – 60,00 zł
f) gospodarstwo domowe 6 osobowe i powyżej - 72 zł
§ 3. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
2. Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1 wynosi:
a) gospodarstwo domowe 1 osobowe -11,00 zł
b) gospodarstwo domowe 2 osobowe - 22,00 zł
c) gospodarstwo domowe 3 osobowe -33,00 zł
d) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 44,00 zł
e) gospodarstwo domowe 5 osobowe  - 55,00 zł
f) gospodarstwo domowe 6 osobowe i powyżej - 66,00 zł

3. Prawo do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje właścicielowi nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na podstawie złożonej deklaracji, w której zadeklaruje kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
§ 4. Ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości trzykrotności stawki, o której mowa w § 2, tj.:
a) gospodarstwo domowe 1 osobowe – 36,00 zł
b) gospodarstwo domowe 2 osobowe – 72,00 zł
c) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 108,00 zł
d) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 144,00 zł
e) gospodarstwo domowe 5 osobowe – 180,00 zł
f) gospodarstwo domowe 6 osobowe  i powyżej - 216,00 zł

Informacja o terminach uiszczania opłaty

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych należy dokonywać  bez wezwania, kwartalnie (za 3 miesiące kalendarzowe) na konto Gminy Złota nr:79 8509 0002 2004 4000 0404 0043
w następujących terminach:
-I kwartał  – do 15 marca danego roku
-II kwartał  – do 15 maja danego roku
-III kwartał – do 15 września danego roku
-IV kwartał  – do 15 listopada danego roku

W rubryce „tytułem” należy zawsze wpisać:
- Imię, nazwisko i dokładny adres nieruchomości, której opłata dotyczy. Pozwoli to na szybkie zidentyfikowanie płatnika dzięki czemu unikniemy ewentualnych nieporozumień.
- Kwartał którego opłata dotyczy. Jeżeli płatność reguluje należność za więcej niż jeden kwartał z góry, prosimy o zaznaczenie tej informacji aby uniknąć ewentualnego zwrotu pieniędzy jako nadpłaty.

menu-circlecross-circle