Porządek Sesji Rady Gminy - 30.03.2022 r.

Opublikowano: 30 marca, 2022

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 30 marca 2022 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Złota za 2021 rok.
 6. Informacja o działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Złota z dnia 13 lutego 2019 r w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości opłaty za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/34/2019 Rady Gminy Złota z dnia 13 lutego 2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności i wynagrodzenia za inkaso.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2022.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski.
 7. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad.

Transmisja: https://transmisjaobrad.info/channels/95/gmina-zlota

menu-circlecross-circle