Porządek Sesji Rady Gminy Złota

Opublikowano: 15 czerwca, 2022

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 23 czerwca 2022 r. o godz. 13-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Debata nad „Raportem o stanie Gminy Złota za 2021 rok.”
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota wotum zaufania.
7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok i sprawozdania finansowego gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
8. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
9. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok.
10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/259/2022 Rady Gminy Złota z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Złota środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Wolne wnioski.
19. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad.

menu-circlecross-circle