Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 12 maja, 2020

Złota, dn  12. 05.2020 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie  i dostawa zestawów strojów do tańca ludowego i nowoczesnego

Gmina Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, Tel/fax  41 3561601/ 41 3561648, email: ug@noclegbusko.pl , adres www:  www.gminazlota.pl

Miejsce wykonywania zamówienia:

Zespół Placówek Oświatowych w Złotej

Ul. Parkowa 4

28-425 Złota

 1. Tryb postępowania

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt. 8 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa zestawów strojów do tańca ludowego i nowoczesnego, dla 8 dziewcząt i 8 chłopców, w rozmiarze 138-146

Wykonane zestawy strojów powinny zawierać poniższe elementy:

 1. Stroje dziewczęce:
 • gorset świętokrzyski zdobiony pasmanterią
 • bluzka biała z koronką
 • fartuch z koronką
 • spódnica świętokrzyska
 • spódnica do tańca współczesnego
 • opaska z kokardą
 1. Stroje chłopięce:
 • kamizela świętokrzyska
 • koszula biała
 • spodnie czarne klasyczne
 • czerwona szarfa/pas

Zamawiający informuje, że zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotowi Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane oferty innych podmiotów.

 • Termin realizacji

Zamówienie należy wykonać w terminie do 30.06.2020 r.

 1. Formy rozliczenia

Rozliczenie z tytułu realizacji zadania nastąpi jednorazowo po zakończeniu zadania. Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego oraz podpisania bezusterkowego protokołu wykonania prac, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.

 1. Opis sposobu sporządzania oferty cenowej:
 2. Oferta musi zawierać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu ofertowym. Cena w niej podana musi być wyrażona cyfrowo i słownie.
 3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania.
 4. Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 5. Wszelkie koszty wynikłe w trakcie realizacji zamówienia i nieprzewidziane w złożonej ofercie obciążają Wykonawcę.
 6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
 7. Termin związania z ofertą 2 miesiące od daty złożenia oferty.
 8. Kryterium oceny ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert:

Cena – 100 %

 • Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mailem: ug@noclegbusko.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota

 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 maja 2020 roku do godziny 10:00.
 • Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

Wszelkie zapytania do Zamawiającego należy kierować z zachowaniem formy pisemnej na adres e-mail: ug@noclegbusko.pl

Zamawiający zamieści na stronie internetowej ug@noclegbusko.pl treści odpowiedzi ma otrzymane zapytania od Wykonawców.

 1. Zastrzeżenia dodatkowe
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego, jego odwołania lub zawieszenia bez podania przyczyny.
 3. Wykonawca przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własny koszt. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.
 4. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
 5. W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza przekroczy wartość środków finansowych, jakimi dysponuje Zamawiający na realizację niniejszego zadania Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą.
 6. Osoby do kontaktu

Grzywna Jolanta 728198269

Załączniki

 1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy

Zalacznik nr1. Zapytanie ofertowe

menu-circlecross-circle