Porządek Sesji Rady Gminy

Opublikowano: 5 października, 2023

Na podstawie art. 20 ust.3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.), Wójt Gminy Złota wnioskuje o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym. Proponowana data tj. 6 październik 2023 r. godz. 12:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością wprowadzenia zmian w budżecie.

Porządek obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Złota stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wniosku.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy w Złotej za 2022 rok.
 6. Informacja Wójta Gminy Złota z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników, kierowników jednostek organizacyjnych za 2022 rok.
 7. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy, pracowników, kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2022 rok przeprowadzonej przez naczelnika Urzędu Skarbowego w Pińczowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Złota.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz trybu i sposobu powoływania grup diagnostyczno-pomocowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Złota na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Wolne wnioski.
 14. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad.
menu-circlecross-circle