Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

logo drogi

Informacja o dofinansowaniu  zadania z państwowego funduszu celowego Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Probołowice „Ścieżka – Łącznik” od km 0+000 do km 0+460  został wyłoniony wykonawca robót Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl, Staszów z terminem realizacji do 30 września 2022 r.

oraz zostały ustalone następujące koszty realizacji przedmiotowego zadania:

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 633 242,38 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 334 509,00 zł.

Udział własny Gminy Złota: 298 733,38 zł.

Podstawowy zakres robót obejmuje:

  1. Roboty przygotowawcze.
  2. Wykonanie nowej nawierzchni betonem asfaltowym o szer. 5 m.
  3. Utwardzenie poboczy kruszywem oraz umocnienie płytami ażurowymi rowu przydrożnego, a także oznakowanie.
menu-circlecross-circle