CAF

Urząd Gminy w Złotej brał udział w krajowym projekcie systemowym MSWiA: „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”.

Celem projektu było upowszechnienie metody CAF (ang. Common Assesment Framework) jako kompleksowego narzędzia zarządzania jakością w urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Jest to metoda całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego.

Do projektu zakwalifikowało się 250 urzędów jednostek samorządu terytorialnego, w tym Urząd Gminy w Złotej.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2 Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Samoocena oparta o model CAF dostarcza informacji będących podstawą do doskonalenia funkcjonowania urzędu, poprzez:
- identyfikację mocnych stron; identyfikację obszarów do doskonalenia;
- opracowanie i wdrażanie zbioru dobrych praktyk;
- możliwość porównania wyników z innymi jednostkami administracji publicznej z terenu Polski oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej (benchmarking);
- przygotowanie urzędu do aplikowania o nagrody jakości.

We wrześniu 2015 roku wójt gminy Złota Tadeusz Sułek wraz z sekretarzem gminy Złota Ireneuszem Gołuszką uczestniczyli w konferencji „Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego. IV Konferencja z cyklu Sprawne Państwo” podczas której wręczono przedstawicielom naszej gminy Certyfikat Skutecznego Użytkownika Systemu CAF. Gmina Złota otrzymała go jako jedyny samorząd z województwa świętokrzyskiego.

Wręczenie CAF

Wsparcie w ramach projektu otrzymało ponad 4 tys. pracowników samorządowych w formie szkoleń i warsztatów, a także ponad 700 samorządów w formie doradztwa eksperckiego.

Certyfikaty Ministra Administracji i Cyfryzacji pt.  Skuteczny Użytkownik Systemu CAF otrzymał z rąk ministra wójt  gminy Złota Tadeusz Sułek.

Powołano również Ekspertów CAF w ramach dwóch tur kwalifikacji w projekcie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pt. Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST dla procesu Poświadczania Stosowania CAF w JST. W tym gronie znalazł się sekretarz gminy Złota Ireneusz Gołuszka.

menu-circlecross-circle