TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW PROJEKTU

Opublikowano: 5 lipca, 2023
logo

W okresie 01.01.2020 r. - 30.06.2023 r. Gmina Złota  realizowała projekt „Świetlica środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy”.

Informujemy, że deklarujemy utrzymanie trwałości rezultatów projektu „Świetlica środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy”, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, przez okres 36 m-cy od daty zakończenia projektu, tj. 30 czerwca 2023 roku, w tym:

  • utrzymanie 60 miejsc w świetlicy środowiskowej świadczącej zajęcia edukacyjne i opiekuńcze dla dzieci w wieku 6-16 lat i 3 miejsc dla specjalistów w  Świetlicy Środowiskowej  w Złotej, ul. Parkowa 4, 28-425 Złota
  • dzieci będą mogły skorzystać z następujących zajęć pozalekcyjnych:  zajęcia z języka angielskiego, matematyczne, plastyczne, taneczno-muzyczne, informatyczne, sportowe
  • dzieci oraz ich rodzice/opiekunowie prawni będą mieli możliwość udziału w warsztatach grupowych z psychologiem, jak również konsultacji indywidualnej z psychologiem, doradcą edukacyjno-zawodowym oraz prawnikiem.

Budżet projektu „Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy” wyniósł ogółem 1 246 968,00 zł, w tym wartość funduszy europejskich EFS wyniosła 1 144 168,00 zł.

Gmina Złota zgłasza gotowość do świadczenia usług opiekuńczych w ramach działalności świetlicy środowiskowej działającej w Złotej dla dzieci w wieku 6-16 lat mieszkających na terenie Gminy Złota.

Realizacja projektu „ Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy” zakończona!

loga

Zakończyła się realizacja projektu „ Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy” . Projekt o wartości 1 246 968,00 złotych był skierowany do 60 dzieci w wieku 6-16 lat z terenu gminy Złota oraz do ich rodziców, szczególnie tych, borykających się problemami wychowawczymi. Świetlica działała od 10 lutego 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-18.00 spełniając funkcję opiekuńczo-wychowawczą i edukacyjną.  Oprócz różnorodnej oferty zajęć(matematycznych, informatycznych, plastycznych, sportowych,  j. angielskiego, taneczno-muzycznych) dzieci miały możliwość uczestnictwa  w wyjazdach do  kina, na mecze sportowe,  w 3 –dniowych wycieczkach do Trójmiasta oraz spotkaniach integracyjnych-piknikach. Zatrudniony  psycholog, doradca edukacyjno -zawodowy oraz prawnik będącym w potrzebie dzieciom i ich rodzicom/opiekunom udzielali wsparcia.

W wyniku realizacji projektu na terenie Gminy Złota:

- wsparto 63 miejsca świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu

- utworzono w programie 63  miejsca świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu

Usługa wsparcia rodzin z terenu Gminy Złota jest dalej świadczona.

swietlica

Oprócz oferty zajęć dzieci miały możliwość uczestniczyć  w wyjazdach do  kina, na mecze sportowe,  w 3 –dniowych wycieczkach do Trójmiasta.

Zatrudniony  psycholog, doradca edukacyjno -zawodowy oraz prawnik będącym w potrzebie dzieciom i ich rodzicom/opiekunom udzielali wsparcia. Udział w projekcje był  bezpłatny!

Autor: ZPO Złota

menu-circlecross-circle