,,Akademia Kompetencji Menadżera – makroregion 3: woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie”

Opublikowano: 5 maja, 2021

Dofinansujemy do 80% kosztów szkoleń dla kadry menadżerskiej w Twojej firmie!

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności usług rozwojowych dla MMŚP z makroregionu 3 województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, służących podniesieniu kompetencji kadry menadżerskiej (właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowniczym, pracowników, wobec których właściciele mają plany awansu na stanowisko kierownicze) tj. co najmniej 630 (378K;252M) pracowników objętych zostanie wsparciem, w tym pracowników małych firm 221 (133K,88M) oraz min. 567 pracowników (340K; 227M) podniesie swoje kompetencje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi do 30.06.2022 r.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, spełniających następujące warunki:

 • należą do sektora MMŚP;
 • posiadają siedzibę na terenie woj. małopolskiego, świętokrzyskiego lub podkarpackiego;
 • planują objęcie wsparciem właścicieli przedsiębiorstw, osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
 • posiadają „Analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa” lub deklarują gotowość do jej przygotowania;
 • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej;
 • delegują pracowników, którzy nie korzystali ze wsparcia w ramach ,,Akademii Menadżera MŚP" oraz  „Akademii Menadżera MŚP 2”;
 • nie zostali do tej pory objęci wsparciem w ramach „Akademii Menadżera MŚP 2”;
 • spełniają kryteria dostępu opisane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

W ramach Projektu wsparciem może zostać objęta wyłącznie kadra menadżerska, czyli:

 • właściciele MŚP;
 • pracownicy MŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych;
 • pracownicy MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.
menu-circlecross-circle