OSTATNIE POŻEGNANIE ANDRZEJA NOWAKA 13-03-2021r.

Opublikowano: 22 marca, 2021

Czcigodny księże proboszczu, rodzino pogrążona w żałobie, szanowni zgromadzeni...

Żegnamy dziś Andrzeja Jana Nowaka mieszkańca wsi Złota, zasłużonego dla wsi, gminy, powiatu pińczowskiego, oraz województwa świętokrzyskiego. Żegnam przy Państwa udziale w tym trudnym czasie pandemii człowieka , który idąc ścieżką swojego życia zawodowego napotykał wiele trudności będąc cały czas w sferze decyzyjnej, działał pod presją osiągając znakomite rezultaty jako menedżer, a przede wszystkim jako człowiek.

Andrzej Jan Nowak urodził się 16-05-1953 r. w Pińczowie, dzieciństwo spędził w Mękarzowicach.

Szkołę podstawową rozpoczął w Kostrzeszynie, a kończył w Czarnocinie, Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej, a studia wyższe na Wydziale Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Zaraz po studiach zawarł związek małżeński z Marią Pietrzkiewicz i wrócił z żoną na nasz teren. Tu urodziły się córki: Kinga, Edyta i Karolina, z których był bardzo dumny.

Pierwsza posada to Dyrektor Szkoły w Kostrzeszynie, później z-ca Dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Złotej.

Mocnym wyzwaniem było podjęcie się trudnej funkcji Naczelnika Gminy Złota, tym bardziej trudnej gdyż wtedy ogłoszono „stan wojenny” (przydziały, kartki itp.) Pełnił ją przez 10 lat. W tedy powstały: nowy budynek przedszkola, osiedle domków jednorodzinnych, wodociągi prawie w całej gminie, i jak pięknie powiedział ks. Jan Ciszek podwaliny pod organizację Parafii i budowę kościoła w Złotej

Od 1990 roku pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Chrobrzu to bardzo piękny czas pracy z młodzieżą wspominał sam i wspomina go wielu uczniów.

W poszukiwaniu drogi realizacji swoich zdolności menedżerskich podjął z bardzo dobrym rezultatem funkcję szefa działu marketingu w ZPG „Dolina Nidy” w Gackach.

Po prywatyzacji Zakładów pracował w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych Makadam w Busku- Zdroju, a później został Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej w Odonowie.

W latach 2010 – 2018 wrócił do budownictwa drogowego w firmie ASTALBET inżynieria.

Oprócz pracy zarobkowej był bardzo aktywny w sferze samorządowej i społeczno – politycznej.

Po przemianach ustrojowych lat 90-tych był przedstawicielem Rady Gminy Złota i zasiadał w Samorządowym Sejmiku Województwa Kieleckiego.

Po skutecznej obronie Województwa Świętokrzyskiego przez dwie kadencje był radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z okręgu obejmującego 5 powiatów: włoszczowskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego, kazimierskiego i buskiego.

W sejmiku był między innymi: przewodniczącym komisji budżetu,

-zastępcą przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

- działał w Komisji Rewizyjnej, - w Komisji Statutowej, członek Klubu Radnych LiD

Zasiadał w Radzie Społecznej: Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Czerwonej Górze, Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach oraz w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Był członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.

Nie wszyscy wiedzą, że oprócz wielu jego osiągnięć mniejszej i większej wagi, owoce jego działań to:

- nasza łączność z Kielcami i Krakowem - przebudowa dróg wojewódzkich: Morawica- Pińczów oraz Busko-Kraków.

Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie, skłania do zadumy i refleksji.

Wspominamy wszystkie sprawy i działania, które łączyły nas ze śp. Andrzejem.

Było ich bardzo wiele i trudno byłoby je wszystkie wymienić. W nich stale przewijały się dobre cechy charakteryzujące śp. zmarłego - otwartość na ludzi, świat i jego sprawy, zaangażowanie na rzecz pomocy człowiekowi w potrzebie.

Jego aktywność była ogromna, jako nauczyciela fizyki, dyrektora, naczelnika gminy czy też prezesa, ojca męża. posiadał zawsze swoje, głęboko przemyślane zdanie, którego potrafił bronić będąc jednocześnie otwarty na argumenty innych i zdolny do kompromisu. Życiowy optymizm i pogoda ducha były dla nas zawsze dobrym przykładem zachowań w trudnych sytuacjach.

My, jego przyjaciele i znajomi będziemy go wspominać przede wszystkim jako wspaniałego, pełnego pomysłów pracowitego mężczyznę, z którym spędziliśmy wiele radosnych chwil – zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej.

Wspominamy niezliczone sytuacje, kiedy służył nam radą i pomocą – zawsze mogliśmy liczyć na Jego uśmiech i profesjonalną radę w różnych sytuacjach.

Za działalność społeczną i zawodową otrzymał wiele nagród i wyróżnień okolicznościowych, w tym odznaczenia państwowe i wiele odznak resortowych.

Wierząc, że wszyscy spotkamy się kiedyś „po drugiej stronie życia” żegnam Cię.

Andrzeju przede wszystkim w imieniu własnym, w imieniu mieszkańców gminy, Rady Gminy i jej przewodniczącego, pracowników Urzędu, GOPS

Spoczywaj w Pokoju !!! CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI !!!

Tadeusz Sułek
Wójt Gminy Złota

menu-circlecross-circle