Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – informacja o podpisaniu umowy

Opublikowano: 12 marca, 2024

Gmina Złota podpisała umowę nr 33/OW/2024 z Wojewodą Świętokrzyskim na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Nadmieniamy, iż ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nabór wniosków na realizację zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego (na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 13  ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym  (Dz. U. z 2023r poz.647,1407 i 1429).

Gmina otrzymuje wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla uczestników Programu w ramach pobytu dziennego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę, zwanych „uczestnikami Programu” , nad:

1) dziećmi w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub

2) osobami posiadającymi:

  1. a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023r. poz.100,z późn. zm.) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy  w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Wsparciem będą objęte:

– 4 osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

– 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w 2024 roku kalendarzowym wynosi 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI  61 200,00 ZŁ

Całość kwoty otrzymano w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotej.

Ogłoszenie o naborze wniosków:
Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 - sprawdź jak aplikować

Autor: GOPS Złota

menu-circlecross-circle