Sesja Rady Gminy Złota - porządek

Opublikowano: 27 lutego, 2024

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 28 luty 2024 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Złota na lata 2025-2031”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/336/2023 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia zakresu działania i zasad uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora w Gminie Złota.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/382/2023 Rady Gminy Złota z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
11. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2024-2031.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski.
14. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.

menu-circlecross-circle