Sesja Rady Gminy - porządek

Opublikowano: 19 grudnia, 2023

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 28 grudnia 2023 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Złota na 2024 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Sympatyków Zabytkowej Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Złota do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Pińczowskiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Pińczów dotyczącego uruchomienia linii komunikacyjnej łączącej obszar gminy Złota z obszarem gminy Pińczów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Złota w 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Pińczów dotyczącego uruchomienia linii komunikacyjnej łączącej obszar gminy Złota z obszarem gminy Busko-Zdrój.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za centralne ogrzewanie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
15. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031.
16. Budżet Gminy Złota na 2024 rok – wystąpienie Wójta.
17. Opinia Komisji Rolnictwa, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego dotycząca budżetu.
18. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie budżetu na 2024 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2031.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2024 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2024-2031.
21. Interpelacje i zapytania.
22. Wolne wnioski.
23. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
24. Zamknięcie obrad.

menu-circlecross-circle